Kdo je webový integrátor?

Kdo je webový integrátor?

Webový integrátor je partner, který zadavateli garantuje, že projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností.

Práce webového integrátora

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů zapojených do projektu webové integrace. V praxi se nejčastěji jedná o:

  • marketingové oddělení zadavatele,
  • reklamní nebo PR agenturu zadavatele,
  • správce interních systémů (IT oddělení zadavatele, případně pověřený dodavatel či systémový integrátor),
  • poskytovatel(é) externích dat,
  • vlastní nebo externí vývojový tým,
  • provozovatele řešení (hostingové služby),
  • externí specialisty (on-line disciplíny).

Následující schéma ukazuje princip, kdy zadavatel komunikuje s webovým integrátorem, který sám zajišťuje komunikaci na další dotčené subjekty. V praxi samozřejmě dochází k operativním kontaktům jednotlivých odborníků, z různých oblastí, napřímo mezi sebou.

Schéma koordinace webového integrátora

Cílem práce webového integrátora je uvedení všech dotčených subjektů do souladu v rámci celého řešení s primárním zaměřením na naplnění definovaných (obchodních či jiných) přínosů pro zadavatele.

Vymezení činnosti webového integrátora

Webový integrátor, na rozdíl od systémového integrátora, do svých služeb zahrnuje i oblasti marketingu a komunikací a nové internetové disciplíny, nikoliv však oblasti týkající se interních systémů, jako je problematika datových skladů, DMS, ERP a podobně. Webový a systémový integrátor nejčastěji spolupracují při definici rozhraní k interním systémům klienta, která mají být využita pro realizaci webového řešení a při návrhu optimalizace dotčených procesů.

Oproti digitální agentuře je náplň činnosti webového integrátora rozšířena právě o oblast napojení interních systémů a vyšší míru vývoje specifické funkcionality. Jako v případě systémového integrátora může i webový integrátor spolupracovat s digitální agenturou v oblastech marketingových a nových internetových disciplín.

Rozvoj řešení

Webové projekty, které vyžadují zapojení webového integrátora, jsou často z hlediska časového středně až dlouhodobé. Od webového integrátora přitom vyžadují, aby byl schopen kapacity pro rozvoj řešení, z jakékoliv dotčené oblasti, poskytovat po celou dobu existence řešení. Je přitom potřeba zadavateli garantovat odezvy na jeho nové požadavky a u procesně kritických částí řešení i celkovou dostupnost služby, včetně garantované doby odezvy servisních zásahů, které jsou pokryté servisní smlouvou (SLA – Service Level Agreement). 

Webový integrátor aktivně sleduje webové trendy, monitoruje výsledky webových analytik a chování uživatelů a na jejich základě aktivně navrhuje vhodná opatření pro vylepšení vytvořeného webového řešení vzhledem k původně deklarovaným či průběžně aktualizovaným cílům řešení. V rámci těchto aktivit je opět zapojeno více odborných oblastí s opětovnou nutností jejich koordinace.

Kvalita plánu rozvoje a jeho soulad s vytyčenými cíli řešení je klíčová pro celkový úspěch projektu.

Technický provoz řešení

Pro řešení je samozřejmě nutné zajistit vhodné provozní prostředí. V praxi nastávají typicky tři situace - provoz na vlastních prostředích zadavatele, provoz na prostředích webového integrátora nebo provoz na prostředích třetích stran. Možná je i kombinace jednotlivých možností. Ve všech třech případech musí ale být webový integrátor schopen pomoci s návrhem vhodné architektury, sizingu, bezpečnosti a dostupnosti celého řešení, tak aby odpovídalo důležitosti celku nebo jeho jednotlivých částí.

Související články

menu