Webový integrátor a digitální transformace

Webový integrátor a digitální transformace

Jakou úlohu zastává webový integrátor v procesu digitální transformace?

O tom, co si lze představit pod digitální transformací, bylo již napsáno mnoho. Ohledně digitální transformace se vedou dlouhodobě zajímavé debaty napříč celým Internetem, kdy se na mnoha místech řeší, co je největším hybatelem (driverem) digitální transformace – zda je to Cloud, BI (Big Data), IoT (Internet of Things), APIs. V mnoha odborných článcích se rozebírá ze všech úhlů pohledu, jaké dopady bude mít digitální transformace na to či ono odvětví a jak rychle v různých oborech probíhá digitální transformace. Stejně tak se mnozí IT experti již několik let zaobírají tím, kterých sektorů se digitální transformace dotkne nejvíce a kdy.

Já se v tomto blogpostu pokusím vysvětlit, jaká je role webového integrátora v procesu digitální transformace a odpovědět na otázku, kde je jeho místo.

Co je to digitální transformace?

Definic pro digitální transformaci je značné množství. Jednu z těchto definic (jako skoro všechno), najdete na Wikipedii. Dále pak na webech a v prezentacích od chytrých konzultačních firem, jako jsou Capgemini, nebo na zajímavých webech, jako je i-SCOPE a mnoha dalších.

Já bych se držel následující definice:

„Digitální transformace je zásadní a zrychlující se změna obchodních aktivit, procesů, kompetencí a modelů plně využívající možností digitálních technologií a jejich dopadu na celou společnost.“

Naopak digitální transformaci nejde zjednodušit pouze na digitální marketing, na digitální chování zákazníků anebo digitalizaci informací (zavádění „paperless“ procesů). Byť jsou jednotlivá témata pro digitální transformaci důležitá, sama o sobě nestačí pro tak zásadní změnu, jakou digitální transformace přináší.

Pod pojmem digitální transformace se skrývá mnohem více. Jedná se o nepřetržitý proces, jímž se podniky přizpůsobují zásadním změnám u svých zákazníků a trhů nebo je stimulují tím, že s pomocí digitálních technologií inovují a zavádí nové obchodní modely, produkty a služby a propojují digitální a fyzické aspekty podniku směrem k zákazníkům a zároveň zvyšují provozní efektivitu a výkonnost podniku.

Jaká je role webového integrátora v  rámci digitální transformace?

Kdo je webový integrátor, jsem již popsal a to včetně zaměření na prezentační vrstvu v rámci abstrakce třívrstvé architektury a Front-end Factory jako klíčovou kompetenci webového integrátora.

Jak to ale všechno zapadá do digitální transformace? Předem je třeba si uvědomit, že webový integrátor je důležitým partnerem v rámci digitální transformace (ale zdaleka ne jediným).

Vzhledem k dopadu digitální transformace na všechny aspekty byznysu vstupuje do popředí úzká spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které jsou do transformace zapojeny. A to jak dovnitř – (interní IT, systémový integrátor a další dodavatelé), tak i vně, protože firmy mají potřebu prezentovat svou digitální přítomnost v digitálním prostředí (a zde vstupují do celého procesu digitální agentury). Tohle vše se děje z jednoho důvodu -  aby se podařilo dosáhnout či naplnit stanovené obchodní cíle.

V rámci digitální transformace určitě stojí za přehodnocení zjednodušeného chápání front-endu, čistě jako prezentační vrstvy v rámci konceptu třívrstvé architektury. Frontendem je nutné chápat opravdu jakékoliv napojení na digitální okolí, takže ne čistě „hmatatelný“ (dnes dotykový) multichannel, ale i uživatelem „neviditelná“ rozhraní – API (Application Programming Interfaces). Ostatně i multichannel je nebo může být konzumentem těchto API. Taková rozhraní se ale nachází ve vrstvě „Business Logiky“, dle konceptu třívrstvé architektury.

I v rámci vrstvy byznys logiky tak dochází k další fragmentaci a nároky na API jsou z hlediska flexibility, bezpečnosti a výkonnosti podobné nárokům na prezentační vrstvu. Z toho důvodu vidím pro webového integrátora velký prostor (v úzké spolupráci s ostatními dodavateli) v přípravě těchto API a to nejenom z pohledu technického (vývojového) ale i konzultačního (analytického a návrhového).

API vládne všem. Opravdu?

Již dnes existují společnosti, jejichž byznys je primárně postaven na poskytování API světu.

A naopak exitující firmy, které využívají API ostatních pro svůj byznys bez nutnosti mít své vlastní „core“ systémy. A mnoho dalších tato transformace teprve čeká.

API samostatně není zajisté myšlenka nová. Ale možnost jejich otevření a využití pro konkrétní byznys vede k zásadním otázkám o hodnotě vlastních služeb a ke schopnosti (případně neschopnosti) je poskytnou digitálnímu světu v podobě vhodného API. Ostatně bez nástrojů podporujících přípravu kvalitních (a dokumentovaných) otevřených API, jako je Apiary, by se „API revoluce“ rozhodně nekonala, protože by nastalo totální zmatení a každý by si to dělal po svém. Což je přesně ten stav, do kterého se dostat nechcete.

API samotné, ale také není všespasitelné a ani API nelze považovat za synonymum pro digitální transformaci. Je to opět pouze část, byť podstatná, celého procesu, která musí být úzce provázána s celou řadou nutných změn uvnitř společnosti a zejména se změnou zaběhnutých myšlenkových schémat.

V každém případě jsou však API oblastí intenzivního zájmu webového integrátora, pro jeho schopnost propojení (integrace) digitálního vnějšího a vnitřního světa zákazníka.

S webovým integrátorem je cesta k cíli snazší

Aby se společnosti mohly chopit nových tržních příležitostí, musí v rámci digitální transformace změnit své obchodní modely, přehodnotit firemní procesy, pracovní návyky a zkušenosti koncových uživatelů. V zavádění těchto inovací je webový integrátor partnerem, který významně pomůže k dosažení stanovených cílů.

Související články

menu